Veimeldinger

Siste nyheter fra Statens vegvesen
  1. ViaNova Trondheim har på vegne av Trøndelag fylkeskommune varslet at det er satt i gang arbeid med regulering av ny fylkesveg 717 på strekningen fra Sund til Bradden i Indre Fosen kommune. Strekningen er tidligere regulert i plan vedtatt i 2008, men det er behov for små endringer av denne.
  2. Bedre framkommelighet for tungtransport.
  3. Ferdig seinhøsten i år.
  4. Stor aktivitet i Fosenvegene.
  5. Fv. 710 blir nattestengt vest for Krinsvatnet mandag til fredag fra kl. 23-05 i tre uker (uke 36-38).